sexta-feira, dezembro 08, 2006


Responsabilidade por Europa

Partido Socialdemócrata de Alemaña

A comezos de século, Europa áchase diante dunha encrucillada histórica. As grandes retos da nosa época son a ampliación da Unión Europea, o fortalecemento da Unión Económica e Monetaria, e o desenvolvemento da integración europea.A integración europea constitúe o proxecto político máis importante e que acadou o maior éxito na historia de Europa. A integración europea é baséea para a paz, a seguridade e a estabilidade entre os participantes e é fonte de benestar, crecemento e emprego para Alemaña e a Unión Europea. Polo tanto, o Partido Socialdemócrata de Alemaña fará todo o posible para levar adiante este proceso e seguir desenvolvéndoo tamén no século XXI. Non existe ningunha alternativa á integración e o desenvolvemento de Europa. A viabilidade futura da política de Alemaña decidirase tamén xunto con estas cuestións.Polo tanto, o SPD apoia a política europea que con tanto éxito está poñendo en práctica o Chanceler Gerhard Schröder e o Goberno que preside, e que está destinada a defender interéselos do noso país. A mellor maneira de garantir o benestar da nosa nación de forma duradeira é pertencer a unha Europa unida.Para nós Europa é un modelo social que se base nas ideais da Ilustración e do humanismo. O modelo europeo da socialdemocracia contén, na nosa opinión, o nexo entre a liberdade e a solidariedade, o individuo e a sociedade, o rendemento e a responsabilidade.Os socialdemócratas queren garantir o benestar e aumentar o nivel de emprego; fomentar a innovación e a formación para modernizar o modelo social europeo; facer avanzar a protección do medio ambiente e as consumidores; garantir a seguridade interior; reforzar os dereitos dos cidadáns; consolidar a política exterior e de seguridade; actuar de acordo coa responsabilidade global de Europa; unir Europa; repartir claramente as tarefas; estruturar democraticamente o futuro de Europa. Con iso queremos contribuír, nunha época da globalización, a agrupar forzas e distribuír mellor as tarefas; a consolidar e desenvolver os éxitos conseguidos pola Unión Europea; a reformar e ampliar a Unión Europea; a gañar de forma duradeira para a causa europea la razón e o sentimento de Alemaña. Garantir o benestar e aumentar o nivel de emprego As economías dos países da Unión Europea volven encontrarse nunha fase de crecemento. O desemprego prosegue o seu descenso. Todo iso é resultado dun troco político, operado tamén a escala europea, que emprenderon os gobernos presididos por socialdemócratas na Unión Europea. Implantamos, xunto cos nosos socios, unha política económica equilibrada grazas á cal a política de emprego puido adquirir pola súa vez o valor e o lugar que correspóndelle a escala europea. Mediante unha mellor coordinación en Europa conseguimos crear unha certa harmonía entre as políticas económica, financeira e laboral que agora dá os seus froitos. Desta forma melloramos considerabelmente as condicións marco das políticas económica e financeira que require a Unión Económica e Monetaria para triunfar e lograr que Europa convértase nun espazo económico dinámico e competitivo. Introducir o euro con éxito Na actualidade, atópase a piques de ver o van a Unión Monetaria europea: a partir do 1 de xaneiro do 2002, os cidadáns terán nas súas mans o euro como forma de pagamento. Sabemos que moitos cidadáns contemplan aínda cunha certa inquietude a mudanza de moeda. Estamos convencidos, non obstante, de que esta inquietude se transformará en amplo consenso tan pronto como estes cidadáns realicen as súas experiencias positivas co euro na vida diaria. O éxito do euro converterase en símbolo de pertenza a Europa e significará un novo impulso para a integración.O euro superou a primeira proba de lume nos mercados financeiros internacionais. Os cidadáns poden confiar plenamente na futura estabilidade do euro.A estabilidade do euro non está garantida unicamente polo Banco Central Europeo, senón así mesmo pola obriga contraída por todos os países da zona do euro de aplicar unha política financeira e económica orientada para a estabilidade. A nosa contribución á estabilidade do euro consiste en realizar a indispensable consolidación do orzamento nacional engadindo unha dimensión social e establecendo prioridades claras no que se refire aos investimentos públicas. O euro é o motor da competencia na Unión Europea. Por este motivo, seguiremos sendo fieis á nosa idea de realizar reformas estruturais e continuaremos modernizando a economía e a sociedade en Alemaña. Estámonos referindo a condicións indispensables para o crecemento e o emprego na Unión Monetaria.O crecemento e o empregoO euro converte Europa nun palco escénico máis atractivo para os investimentos no marco dunha economía globalizada. O euro fortalece a Europa na competencia mundial e contribúe a unha maior estabilidade nos sistemas financeiros mundiais da que todas as economías nacionais poderán beneficiarse. Europa pretende aproveitar todas as vantaxes da moeda única en favor do crecemento e o emprego. Requírese para iso un mercado interior que funcione plenamente, da mesma forma que o mercado interior require para o seu éxito un euro estable. Debemos proseguir coa construción sistemática do mercado interior europeo. Para iso é necesario tamén que todos os Estados membros cumpran coas obrigas de abrir os seus mercados da electricidade, o gas ou os servizos postais, co fin de evitar as distorsións na competencia. Así mesmo habemos de procurar que todas as adaptacións indispensables se realicen de forma compatible coas necesidades sociais. O mercado interior e a moeda única esixen tamén unha forte harmonización da política fiscal, sobre todo no que se refire aos impostos sobre as empresas, sobre as ganancias de capital, a fiscalidade do sector enerxético e a estrutura do imposto sobre o valor engadido e o imposto sobre o volume de negocios, así como a creación dun mercado único de capitais.Manifestamos o noso apoio ás decisións que os Xefes de Estado e de Goberno adoptaron en Lisboa co obxectivo de crear as condicións necesarias para o pleno emprego na Unión Europea. A posta en práctica destas decisións require reformas valentes no nivel nacional, así como vontade de colaboración. Non se debe esquecer tampouco a política salarial, que, nun mercado interior e un espazo cunha moeda única, non pode orientarse unicamente segundo medidas económicas nacionais. Polo tanto, os interlocutores sociais deben reforzar, dentro do espazo europeo, o seu diálogo acerca da política salarial. Queremos seguir desenvolvendo a nosa política en favor dun maior crecemento en Europa mediante unha cooperación máis estreita cos nosos interlocutores en todos os ámbitos económicos pertinentes. Isto é válido tanto para a política de investigación como para a política educativa e social. Modernizar o modelo social europeo A globalización e a transformación da sociedade industrial nunha sociedade do coñecemento e a formación expoñen grandes retos políticos, económicos e sociais. A resposta europea queda reflectida nun programa xeral de reformas co cal Europa pretende converterse nos próximos dez anos nun espazo económico dinámico de alcance mundial, nun espazo económico con postos de traballo garantidos no futuro e capaz de cohesión social. Declarámonos partidarios de modernizar o modelo económico e social europeo. Nesta tarefa figura, en particular, lograr que o sistema de seguridade social sexa viable no futuro. A partir do cume Lisboa, volve a estar na orde do día europeo o obxectivo de crear as condicións necesarias para o pleno emprego. Sabemos que non é tarefa fácil, pero orientamos de forma coherente a nosa política tanto a escala europea como nacional para conseguir este obxectivo. Os primeiros éxitos empezan a facerse patentes. Así, achegámonos un pouco máis ao obxectivo acordado no seu día cos nosos interlocutores de incrementar nun 70% a taxa de emprego ata o ano 2010. En dez anos, Europa deberá situarse no primeiro posto mundial no sector da investigación e desenvolvemento. Polo tanto, a estrutura de gastos da UE deberá ser en maior medida compatible cos requisitos de innovación e modernización. Debemos desenvolver o espazo europeo de investigación na forma conveniente e ofrecer aos investigadores de alto nivel e ás empresas maiores incentivos para traballar en Europa ou para colaborar con organismos europeos de investigación. Hai que mellorar as oportunidades profesionais e as expectativas de carreira dos novos científicos. Ademais, debemos seguir harmonizando as condicións marco no ámbito xurídico dentro do espazo europeo de investigación e facilitar a mobilidade dos investigadores.Co fin de lograr estes ambiciosos obxectivos, é necesario que se realicen en Europa investimentos considerables en educación e formación profesional. Necesitamos maior mobilidade e apertura en todos os ámbitos da formación estatal e profesional, así como mellores condicións marco para a mobilidade durante a formación. Unha burocracia excesiva segue empecendo o recoñecemento mutuo das cualificacións nos sectores universitario e de formación profesional. Ademais, necesitamos un maior desenvolvemento das redes europeas de universidades co fin de que Europa poida mellorar a súa situación dentro dunha competencia crecente no sector educativo. A nosa alianza en favor do emprego levounos a adoptar unha serie de medidas concretas destinadas ao fomento da educación e a formación profesional. Incrementamos considerabelmente os fondos destinados á ciencia e a investigación co fin de alentar as innovacións. A nosa reforma do sistema de bolsas (Bafög) contribúe a crear unha situación máis equitativa no que fai ás oportunidades no sistema educativo. Ao mesmo tempo, a reforma serve para facilitar aos estudantes alemáns a mobilidade dentro da UE.O camiño para a sociedade do coñecemento e a información require dos cidadáns un alto grao de flexibilidade. A eficiencia económica e a integración social deben situarse nun equilibrio adecuado. As contradicións sociais non deben agudizarse segundo avanzamos para a sociedade do coñecemento. O acceso á sociedade do coñecemento debe estar aberto a todos os cidadáns.Todas as institucións públicas relacionadas coa formación e a cualificación, así como as institucións que se encargan da formación directamente relacionadas coa industria revisten unha gran importancia. Todas estas institucións haberán de facerse eco das novas ideas existentes sobre a formación continuada e utilizalas concretamente nos seus cometidos. A protección do medio ambiente e os consumidores Somos partidarios dunha nova política agrícola na Unión Europea que conceda a máxima prioridade á protección das consumidores e a calidade dos nosos alimentos, e que se oriente con arranxo ao modelo sostíbel.A crise da EEB é tamén unha crise da Política Agrícola Común (PAC) na Unión Europea. Unicamente un troco profundo pode devolverlle á PAC a súa credibilidade. Para iso debe aproveitarse a oportunidade que brinda o próximo exame da política agraria da UE. Somos partidarios de redefinir o sistema de obxectivos da PAC. Necesitamos unha ampla protección dos consumidores, un nivel elevado na produción e a transparencia que comprenda a elaboración de produtos alimenticios, a comercialización e chegue ata os consumidores. No futuro, o Dereito alimentario deberá conter disposicións claras para o etiquetado relativo á calidade e a procedencia. Unicamente mediante un etiquetado e un control sen omisións poderase protexer ao consumidor, lograrase recuperar a súa confianza e se posibilitar unha compra razoable de produtos.Queremos que a cría de animais se realice en formas adaptada ás especies e que a agricultura convencional leve a cabo a súa produción de forma compatible co medio ambiente e a natureza. Debe consolidarse a agricultura ecolóxica e ampliarse seu potencial comercial. A elaboración de produtos alimenticios sans ha de achar unha recompensa económica e han de ofrecerse aos agricultores perspectivas e condicións equitativas de competencia. O espazo rural sexa de conservar e desenvolver como lugar de traballo, vida, ocio e descanso.Hai que poñer fin á asignación de fondos procedentes dos ingresos fiscais á política agraria errónea que se aplica na UE. O apoio financeiro á agricultura debe vincularse máis ben ao cumprimento de criterios relacionados coa protección do consumidor, o medio ambiente e os animais. En xeral, convén redistribuír en maior medida as axudas destinadas á agricultura e destinalas a un desenvolvemento sostible do espazo rural. No futuro, a cofinanciación haberá de converterse en principio da PAC. Debe desenvolverse así mesmo a realización de servizos ecolóxicos e a creación de fontes alternativas de ingresos, por exemplo, na produción de materias primas renovables e de plantas con potencial de aproveitamento enerxético, na utilización de enerxías renovables e nun turismo máis próxima á natureza.A protección do medio ambiente e o climaA protección do medio ambiente e o clima constitúen tarefas centrais para o futuro ás que só podemos facer fronte mediante unha ampla cooperación cos nosos socios na Unión Europea e no mundo.A Unión Europea ha de desempeñar un papel clave en todo o mundo no que se refire ás tecnoloxías medioambientais, as normas ambientais e os produtos e procesos de produción ecolóxicos. Unha política ambiental europea coherente fortalecerá a competitividade mundial das empresas europeas, e converterase así nun factor de emprego aínda máis importante.As compoñentes ecolóxicos da política fiscal deben ampliarse de forma considerable na Unión Europea. Aquí hase de incluír sobre todo unha harmonización da fiscalidade sobre a enerxía.O SPD é favorable a un troco de dirección na política enerxética que conceda a maior prioridade ás enerxías renovables. Esta mudanza é indispensable para evitar unha catástrofe climática. O Goberno federal quere cumprir plenamente as obrigas derivadas do Protocolo de Kioto mediante un programa nacional de protección do clima. O SPD é partidario de que tamén os Estados Unidos cumpra plenamente as obrigas de Kioto. A Unión Europea pode alentar a outros países a cumprir as súas obrigas demostrando que toma iniciativas ao respecto e espertar así a confianza dos países en desenvolvemento co obxecto de que todos participen tamén activamente cos seus propios esforzos na protección do clima. No futuro, continuaremos facendo todo o posible para converter a protección do clima nunha comisión obrigatorio para todos os Estados adheridos ao convenio que conduza a reducións, a escala mundial, das emisións de gases que causan o efecto invernadoiro.Garantir a seguridade interior Para o SPD, garantir a seguridade interior constitúe un desafío fundamental no proceso de unificación europea. Nós pensamos que é preferible garantir a seguridade de forma conxunta nunha Unión ampliada que de forma individual.O obxectivo da política europea socialdemócrata é conservar e desenvolver a Unión Europea como espazo de liberdade, de seguridade e de Dereito.Para o SPD, as fronteiras abertas na Unión Europea deben beneficiar aos cidadáns e non á delincuencia organizada.A colaboración policial fará posible unha maior seguridade xurídica. As posibilidades de cooperación nos ámbitos da policía e a xustiza mellorarán considerabelmente, sobre todo no que fai a Alemaña, coa participación dos países candidatos na loita, a escala comunitaria, contra a delincuencia organizada e transfronteiriza. Desta forma, pode realizarse unha persecución penal transfronteiriza máis rápida, eficaz e con custos máis reducidos.Con este fin, se haberán de fortalecer os instrumentos existentes como, por exemplo, a autoridade policial europea, EUROPOL, e se haberán de crear novas formas de cooperación.O SPD declárase partidario de que se dote a EUROPOL, co fin de conseguir unha policía operativa europea, de poderes executivos con arranxo ao exemplo da policía penal federal; créese unha fiscalía europea que apoie a cooperación entre as autoridades penais nacionais e a actividade de EUROPOL; establézase unha policía raiana europea encargada de velar, nas futuras fronteiras exteriores da Unión Europea, por unha protección eficaz das fronteiras contra a delincuencia organizada e a inmigración ilegal; non elimínense os controis fronteirizos nos futuros Estados membros da UE ata que o nivel de protección corresponda ao padrón da Unión Europea; amplíese a cooperación xudicial no ámbito penal, incluíndo a harmonización das penas para os delitos internacionais transfronteirizos; cada cidadán teña dereito a que o Tribunal de Xustiza Europeo examine as decisións que poida adoptar EUROPOL; garántase, para estes ámbitos tan relacionados cos dereitos fundamentais, un control parlamentario exhaustivo realizado polo Parlamento Europeo. Reforzar os dereitos dos cidadáns A política europea debe ser unha política con e para os cidadáns e cidadás da Unión Europea. Eles e os seus dereitos deben ocupar o centro de atención de todos os esforzos en materia de política de integración. Por este motivo, o SPD congratúlase de forma explícita de que o Goberno federal faia contribuído ao éxito da Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea.No contexto de concepcións nacionais diversas en materia de normas constitucionais e dereitos fundamentais, a Carta dos Dereitos Fundamentais é unha contribución importante ao establecemento da identidade dos cidadáns e cidadás da Unión Europea.A socialdemocracia europea logrou que, ademais das liberdades públicas e os dereitos dos cidadáns, tamén os dereitos fundamentais de índole económica e social teñan cabida na Carta basicamente nun plano de igualdade.Para o SPD reviste importancia que Europa, como comunidade de valores, non só garanta as liberdades públicas e os dereitos dos cidadáns así como os dereitos de igualdade, senón que procure tamén que as persoas en situación difícil poidan ser parte activa da sociedade civil europea en función das súas capacidades; isto entraña tamén a materialización da participación política e social e a creación das condicións económicas necesarias para levar unha vida digna; que a Carta dos Dereitos Fundamentais intégrese nos Tratados e adquira así un carácter xuridicamente vinculante; non cabe conformarse cunha proclamación solemne; que, trala integración da Carta nos Tratados, os cidadáns e cidadás da Unión Europea teñan a posibilidade de presentar un recurso ou unha reclamación diante do Tribunal de Xustiza europeo cando consideren os seus dereitos ameazados por algunha institución ou órgano comunitario; os cidadáns e cidadás deben poder percibir a natureza indivisible e reciprocamente condicionada de todos os dereitos fundamentais que establece a Carta; que, mediante a Carta, defínese o fundamento de valores da Unión Europea e faise máis perceptible a importancia sobresaliente que os dereitos fundamentais e os dereitos humanos teñen para as persoas no seo da Unión Europea; sobre baséea da Carta deben garantirse unha protección ampla das minorías así como a protección fronte á discriminación, en especial a debida á cor da pel, a orixe étnico, a relixión ou as concepcións filosóficas, a discapacidade, a idade ou a orientación sexual; que na Unión Europea tamén débense garantir os dereitos fundamentais das nacionais de terceiros países; que, con vistas á instauración progresiva dun espazo de liberdade, de seguridade e de xustiza en Europa, deben crearse as condicións necesarias para garantir a libre circulación de persoas, contar cunha política común de asilo e inmigración e protexer os dereitos das nacionais de terceiros países; que a elaboración da Carta dos Dereitos Fundamentais constitúe o inicio dun debate acerca dunha constitución europea; a Carta dos Dereitos Fundamentais debería encabezar a futura constitución, para que resulten claros valórelos de referencia da Unión Europea. A política exterior e de seguridade Unha política exterior e de seguridade común da UE fomenta a integración europea e reforza a capacidade de actuación da Unión. Responde ás necesidades existentes na nova Europa e as condicións da globalización, nas que Europa pode lograr unha maior eficacia como potencia politicamente unida. E constitúe un requisito previo para unha asociación transatlántica sólida a longo prazo en pé de igualdade, unha máis estreita colaboración de Europa con Rusia e unha presenza máis consensuada da UE nas organizacións internacionais como a OSCE e as Nacións Unidas.Un maior papel dos europeos na Alianza e un papel máis reforzado da UE en materia de política de seguridade fortalecerá a OTAN. A asociación transatlántica segue constituíndo baséea da seguridade en Europa. A OTAN segue constituíndo o marco político e institucional decisivo para a comunidade euroatlántica de Estados democráticos.A integración de Rusia nas estruturas europeas de seguridade é unha condición necesaria para lograr a estabilidade e a seguridade na rexión euroatlántica.A UE tomou -en gran medida, a raíz da experiencia adquirida nos Balcáns- as decisións necesarias para converter a Europa nun actor de peso en materia de política exterior e de seguridade. A UE debe ter capacidade de actuación para poder asumir responsabilidades no que fai á estabilidade e a seguridade na rexión euroatlántica e máis alá dos seus confíns. O desenvolvemento ulterior da PESC debe formularse como tema da próxima Conferencia Intergobernamental, co obxectivo de lograr a medio prazo unha comunitarización deste ámbito político.O SPD avoga por que, coa PESC, a Unión Europea desenvolva unha concepción global en materia de seguridade que abarque elementos políticos, militares, económicos, sociais e ecolóxicos, que interrelacione a política exterior, de seguridade e de defensa europea e a política de desenvolvemento e que reforce a capacidade de prevención de conflitos. No desempeño político e estratéxico das tarefas de xestión de crise definidas no Tratado UE debe utilizarse toda a gama de actividades diplomáticas, axuda humanitaria e medidas económicas, pasando polas intervencionales policiais de índole non militar e chegando ata as operacións militares de mantemento e imposición da paz. No futuro, a UE tamén poderá intervir militarmente de forma autónoma no ámbito da xestión de crise cando non faia unha intervención da OTAN no seu conxunto. Debe desenvolverse unha política comunitaria de prevención de conflitos que teña en conta toda a gama de requisitos necesarios para o éxito da prevención e a xestión civil e militar de crise. Sobre baséea da experiencia adquirida coa participación da UE no Pacto de Estabilidade para o Sueste de Europa, devandita política debe ser multilateral e a longo prazo e ter por obxecto a promoción da democracia, a sociedade civil e o Estado de dereito, a economía de mercado e a seguridade social así como o desarmamento e o fomento da confianza en (potenciais) rexións de crise. A este respecto constitúe un exemplo a seguir a cooperación asociativa da UE na rexión mediterránea. A participación da UE no Pacto de Estabilidade para o Sueste de Europa debe proseguir neste marco a un nivel elevado. A axuda proporcionada a través do Pacto de Estabilidade non pode ser senón unha axuda á autoaxuda. A pacificación duradeira e o desenvolvemento da Europa suroriental require, xunto coa axuda exterior, notables esforzos propios e a disposición a solucionar conflitos de forma pacífica. Só así poderá alcanzarse o obxectivo de integrar gradualmente a todos os países da Europa suroriental nas estruturas europeas. Xunto coa instauración das estruturas de decisión políticas e militares de carácter permanente da UE, deben elaborarse procedementos de xestión de crise e ampliarse como estaba previsto as capacidades operativas da Unión nos ámbitos militar (forzas de intervención rápida, capacidades centrais para tarefas de xestión de crise) e civil (policía, administración civil, protección fronte a catástrofes, fortalecemento do Estado de dereito). O exército federal alemán xa está moi integrado nas estruturas europeas e realiza un traballo excelente de xestión de crise coas súas intervencións nos Balcáns. A aplicación da reforma do exército federal alemán adaptará aínda maila estrutura das forzas armadas ás novas necesidades. Deste modo, o exército federal alemán adquirirá maiores capacidades e perspectivas de futuro ao servizo da salvagarda da paz. A responsabilidade global de Europa Como consecuencia da acelerada globalización da economía mundial, moitos problemas só poden resolverse de maneira común e internacional. Xa que logo, o Goberno da República Federal de Alemaña, dirixido polo SPD, impulsa unha política global a favor dun marco internacional vinculante para o comercio internacional, a concorrencia internacional, o sistema financeiro internacional e a protección global do medio ambiente e dos recursos naturais.O noso obxectivo, consistente en facer posible para todo o mundo unha vida digna e unha participación nas oportunidades da globalización, non é só unha esixencia da solidariedade senón tamén o noso interese primixenio como parte da sociedade mundial.Coa súa iniciativa sobre a condonación da débeda, decidida en Colonia durante o verán de 1999, o Goberno da República Federal de Alemaña, dirixido polo SPD, sentou baséelas para unhas mellores condicións de vida nos países en desenvolvemento. A condonación da débeda aplicarase cando elabórense estratexias nacionais de loita contra a pobreza con participación da poboación. Con iso quedará garantido que o desendebedamento beneficie ás capas máis pobres da poboación.Os Xefes de Estado e de Goberno fixáronse como han obxectivo, durante o Cume do Milenio das Nacións Unidas, reducir á metade, de aquí a 2015, o número de persoas que viven en condicións de extrema pobreza. O Goberno da República Federal de Alemaña apoia este ambicioso obxectivo mediante un plano de acción nacional.A Comisión e os Estados membros tamén deberán facer un gran esforzo. Xa na actualidade, máis do 55% dos fondos públicos dispoñibles a escala mundial para a axuda ao desenvolvemento proceden da UE e dos seus Estados membros. Trátase dunha realización admirable, pero é necesario un maior esforzo.Os países meridionais e orientais necesitan unha integración xusta no comercio internacional. Os seus xuros comerciais internacionais deben terse en conta de maneira máis intensa mediante a mellora da súa participación nas estruturas da Organización Mundial do Comercio. A Unión Europea é, para moitos destes países, o principal socio comercial. A UE debe asegurar un libre acceso aos seus mercados para os países en desenvolvemento máis pobres. A apertura de mercados, decidida pola UE, para os 48 países en desenvolvemento máis pobres constitúe un primeiro paso na boa dirección, pero prevé períodos transitorios demasiado longos, ata a plena apertura de mercados, para determinados produtos tales como o azucre, o arroz ou os plátanos. No marco da OMC deben reducirse os dereitos de aduana e as barreiras comerciais para produtos manufacturados e, ao mesmo tempo, establecerse uns criterios sociais e ecolóxicos mínimos máis estritos no comercio internacional. É de gran importancia lograr unha integración xusta dos países meridionais e orientais nas estruturas globais de tomar unha decisión políticas. A vigorización da capacidade negociadora dos países en desenvolvemento e dos países con industrias transformadoras, mediante a toma tendo en conta escala mundial dos seus lexítimos xuros, constitúe ademais unha contribución esencial para a paz.Política de paz e prevención de criseA política de desenvolvemento é unha política de paz con carácter preventivo. As experiencias realizadas na cooperación ao desenvolvemento mostraron que é necesario apoiar ás persoas en súas esforzos para achar solucións autónomas e pacíficas aos conflitos, así como para identificar o antes posible as situacións que encerren un potencial de crise.A cooperación ao desenvolvemento nos sectores técnico, económico e de persoal debe contribuír a eliminar as estruturas e condicións que alentan e agudizan os conflitos. O SPD felicítase de que a prevención das crises se converta en parte integrante de todos os programas de cooperación ao desenvolvemento.É necesario consolidar o novo instrumento do servizo civil para a paz. As forzas especializadas en tarefas de paz contribúen de forma decisiva, co seu labor de consolidación da confianza, arbitraxe de conflitos, traballo de reconciliación e reconstrución, ao mantemento da paz. A UE, a raíz da súa decisión de crear forzas civís destinadas á prevención de conflitos, deu un paso importante para seguir impulsando a cooperación europea ao desenvolvemento.A sostenibilidade como responsabilidade comúnIncumbe a Europa a responsabilidade común de contribuír a garantir de forma duradeira as condicións de vida das próximas xeracións. Na actualidade, os repercusións catastróficas do cambio climático a escala mundial afectan sobre todo aos países do sur. No futuro, deixaranse sentir tamén nos países industrializados as consecuencias desta mudanza. Europa debe estar á altura da súa responsabilidade ambiental global e asumir un papel reitor, entre outras cousas, á hora de reducir as emisións de CO2, fomentar as enerxías renovables tanto no norte como no sur.A cooperación ao desenvolvemento que practican a UE ha de ser máis eficiente e eficaz. A Presidencia alemá do Consello adoptou importantes decisións a este respecto. O Goberno federal impulsou o desenvolvemento dun concepto xeral de política de desenvolvemento comunitaria e colaborou oportunamente á hora de poñelo en práctica. Non obstante, seguen existindo tarefas importantes: a Comisión debe procurar que os créditos asignados se mobilicen rapidamente e que se garanta unha elevada calidade. Han de ser criterios clave a coherencia, a simplificación dos procedementos e a garantía da calidade.No proceso de globalización, Europa necesita moitos interlocutores, gobernos como axentes da sociedade civil, xa que os retos internacionais só poden solucionarse de forma conxunta. As organizacións non gobernamentais contribúen de forma substancial. As súas capacidades e coñecementos han de aproveitarse coa mesma intensidade con que se aproveita o potencial económico, técnico e organizativo das empresas.A sostenibilidade non é só un reto para a política ambiental e de desenvolvemento. Co fin de garantir unha supervivencia humanamente digna para as xeracións futuras, a política nacional e internacional debe empezar a orientarse a ao obxectivo de loita contra a pobreza e en favor da sostenibilidade. A unificación de Europa Fai xa máis de trinta anos, Willy Brandt sentou baséelas para superar a división do noso continente mediante a súa política de apertura ao Este (Ostpolitik). No momento actual, o SPD enfróntase á tarefa de completar devandita apertura histórica por medio da integración dos países da Europa central e oriental na Unión Europea.A ampliación da Unión Europea para o Este será, política e economicamente, beneficiosa tanto para os países candidatos como para os actuais Estados membros da Unión Europea. A Unión Europea e os países candidatos comparten o recoñecemento dos valores e obxectivos da democracia, o Estado de Dereito e a protección dos dereitos humanos. As guerras e conflitos nos Balcáns demostran a importancia fundamental do proceso de integración europea para a paz, a seguridade e a estabilidade en todo o continente europeo. A ampliación da UE tamén aportará vantaxes notables en relación á loita contra a delincuencia internacional organizada e a protección contra a inmigración ilegal.Trala ampliación, a Unión Europea converterase no mercado interior maior do mundo. A súa competitividade global se verá reforzada, dado que os países que se incorporen a ela constitúen mercados en desenvolvemento. En Alemaña, que é un dos socios económicos máis importantes dos países candidatos da Europa central e oriental, o seu comercio con estes asegura xa numerosos postos de traballo. A UE xa está preparada para a ampliación: baixo Presidencia alemá, o Consello Europeo de Berlín acordou en marzo de 1999 o marco financeiro para a ampliación para o Este, e o Tratado de Niza de decembro de 2000 asegura que a Unión Europea manterá a súa capacidade de negociación e tomar unha decisión trala súa ampliación. Novas reformas serán necesarias.Agora atinxe aos países candidatos seguir efectuando os seus preparativos para a adhesión de maneira que se aproveite a oportunidade que se presenta. Ata o momento, estes países mostraron unha considerable capacidade para cumprir as severas condicións impostas para a adhesión e, en conxunto, están no bo camiño. Manteñen un decidido ritmo de adaptación e soportan dúralas cargas desta.En determinados sectores difíciles como, por exemplo, a agricultura, transportes e o medio ambiente, serán inevitables períodos transitorios ata a aplicación completa do Dereito comunitario. Tamén poden xurdir dificultades especiais por mor das grandes diferenzas de niveis de benestar e de renda existentes entre os vellos e novos Estados membros. Xa que logo serán necesarios, como no caso de ampliacións precedentes da UE, períodos transitorios no ámbito da libre circulación dos traballadores e en ámbitos especialmente sensibles da libre prestación de servizos. Precisamente as rexións fronteirizas enfróntanse a retos especiais, cos cambios estruturais necesarios.A ampliación da Unión Europea non debe conducir a novas divisións en Europa. É fundamental para a estabilidade política do noso continente manter unha estreita relación de cooperación con países e rexións limítrofes tales como Rusia, Ucraína e os Balcáns. A ampliación da Unión deberá, xa que logo, ser tamén proveitosa para os novos veciños da UE.En consecuencia, o SPD avoga en especial por avanzar rápida e concienzudamente nas negociacións para a ampliación de xeito que os países que máis avancen ao respecto poidan participar nas próximas eleccións ao Parlamento Europeo de 2004; acordar uns períodos transitorios de 7 anos para determinados ámbitos sensibles tales como a libre circulación dos traballadores e a libre prestación de servizos, períodos que ofrecen por un lado un alto nivel de protección contra distorsións no mercado de traballo, e que permiten, doutra banda, reaccionar con rapidez diante das novas condicións mediante unha aplicación flexible das normas; atopar coa antelación necesaria solucións axeitadas para os problemas específicos das rexións fronteirizas, de modo que poida reforzarse a súa competitividade e a súa importancia como centros de desenvolvemento; implicar ás cidadás e cidadáns, mediante unha política informativa completa, no debate sobre os retos e oportunidades da ampliación; asegurar para a UE unha función directriz no que fai á estabilización política e económica dos Estados da Europa suroriental; desenvolver sobre bases de boa veciñanza as súas relacións con outros países europeos, como Rusia e Ucraína, de maneira que toda Europa se converta nun marco común de prosperidade e de estabilidade política. A delimitación de responsabilidades entre a Unión Europea e os seus Estados membros que se foi desenvolvendo ao longo da historia xa non corresponde aos retos do século XXI. Os Estados membros -e, en Alemaña, tamén os Länder e os municipios- perderon, no curso deste proceso histórico, capacidade de decisión política, aínda que en moitos ámbitos pode ser mellor tomar decisións concretas ao seu nivel. Doutra banda, a Unión Europea aínda non dispón hoxe en día das competencias necesarias para defender os seus xuros a escala internacional ou para asegurar a súa seguridade interior.O modelo actual de delimitación de responsabilidades carece da transparencia e claridade necesarias. Xa que logo, a miúdo non é posible saber que instancia política é responsable respecto de decisións que inflúen directamente na vida cotiá dos cidadáns. Como consecuencia de iso, queda en interdito a lexitimidade da acción política a escala europea.Xa que logo, o SPD congratúlase de que o Goberno da República Federal de Alemaña poida convencer aos seus socios, en Niza, da necesidade de efectuar, nunha futura conferencia da UE no 2004, unha delimitación máis precisa das competencias atribuídas á UE e aos Estados membros que corresponda ao principio de subsidiariedade. Debe quedar claro para os cidadáns quen é responsable de cada acción política. Ademais, é necesario establecer unha delimitación das competencias entre a Comisión, o Consello e o Parlamento Europeo máis clara e transparental, que sexa comprensible para os cidadáns.Así, o SPD pide, no respecto dos principios fundamentais de proximidade dos cidadáns e de solidariedade entre os Estados membros, que se delimiten as responsabilidades políticas da UE e dos Estados membros mediante un claro reparto de competencias que sexa comprensible. O dereito de transferir novas competencias á UE debe permanecer na pía dos Estados membros. O reparto de competencias entre o Estado federal, os Estados federados e os municipios é e debe seguir sendo asunto de política interior; tómense medidas para evitar toda transferencia subrepticia de competencias á UE. As competencias transversais, tales como as relativas ao mercado interior ou á política de competencia, non deben baleirar de contido as competencias dos Estados membros; determinadas tarefas, que poden realizarse de mellor modo a nivel dos Estados membros de acordo co principio de subsidiariedade, devólvanse ao nivel nacional cando iso non supoña ningún perigo para o mercado interior. Isto é especialmente válido para as competencias da UE nos ámbitos da política agrícola e estrutural de xeito que amplíese a marxe de manobra dos Estados membros para establecer unha política rexional e estrutural propia; sígase garantindo a posibilidade, para os Estados membros, de estruturar o seu propio modelo público de seguridade social; refórcese, mediante unha maior "comunitarización", a capacidade de acción da UE nos ámbitos da política exterior e de seguridade, seguridade interior e inmigración, dado que os Estados membros, por separado, teñen cada vez menor capacidade de facer valer os seus xuros na esfera internacional; refórcese a transparencia na tomar unha decisión a nivel europeo por medio da transformación da Comisión nun forte poder executivo europeo, dun reforzamento das competencias do Parlamento Europeo mediante a extensión do procedemento de codecisión e unha competencia orzamentaria plena, e da transformación do Consello nunha Cunca dos Estados europea. Construír democraticamente o futuroNinguén puidese imaxinar, fai dez anos, o aspecto actual de Europa. Ninguén pode saber agora como será Europa dentro de dez anos. Pero tanto antes como agora, o certo é que o futuro de Europa está en mans das súas cidadás e cidadáns. Xa que logo queremos loitar decididamente por un bo futuro para Europa.En Europa, xuntos, podemos lograr os nosos obxectivos políticos mellor que cada Estado por separado, e a miúdo facémolo xa por medio da colaboración transfronteiriza e a cooperación entre países veciños. Pero debemos reflexionar máis intensamente sobre as estruturas e concepcións para facer fronte aos nosos cometidos futuros.A este respecto, non trátase de cuestións técnicas, senón de democracia e participación. Precisamente Europa necesita urxentemente a participación, a crítica, a aprobación e o debate das súas cidadás e cidadáns.O Partido Socialdemócrata de Alemaña avoga polo mantemento en Alemaña e en Europa dun debate público sobre os obxectivos políticos da Unión Europea.O Partido Socialdemócrata de Alemaña avoga polo mantemento en Alemaña e en Europa dun debate público sobre os mecanismos relativos á estrutura e ao proceso de tomar unha decisión da Unión Europea.Neste debate público deben participar todos: os cidadáns e os gobernos, o Estado e a sociedade, o Parlamento Europeo e os parlamentos nacionais, a Comisión e o Consello Europeo, os partidos e as asociacións, así como os municipios, grandes ou pequenos.Queremos que, mediante a consolidación e o debate sobre os principios constitucionais, os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeo participen na reflexión da maneira máis ampla no sentido dun verdadeiro parlamentarismo, así como integrar a Carta dos Dereitos Fundamentais nos tratados e dar, con iso, un paso máis en dirección dunha Constitución europea; crear un sistema europeo de división de poderes entre o PE, o Consello e a Comisión que corresponda aos principios de lexitimidade democrática, eficacia e transparencia; simplificar os tratados e o proceso de tomar unha decisión e basealos na democracia; delimitar de maneira máis clara as responsabilidades da Unión Europea, os Estados membros, os entes rexionais e as municipais; sentar baséelas para unha eficiente política exterior da Unión Europea. Este debate, que deberá desembocar nunha Conferencia intergobernamental no 2004, non constitúe ningunha condición previa para a ampliación da UE. Os Estados e as sociedades dos países candidatos están expresamente chamados a participar neste debate que segue ao Consello Europeo de Niza.Estamos convencidos, polo que respecta ao futuro de Europa, de que dentro de dez anos viviremos nunha Europa máis grande e máis estreitamente entramada que a actual; dentro de dez anos viviremos nunha Europa que terá unha Constitución; dentro de dez anos viviremos nunha Europa que contará cunha moeda única; dentro de dez anos viviremos nunha Europa cuns valores comúns e numerosas e diferentes linguas e culturas. Nos esforzaremos por todo iso xunto cos nosos partidos europeos irmáns.O SPD contribuirá así mesmo no futuro á consecución dun Partido Socialdemócrata Europeo forte e eficaz. Canta maior importancia adquira a Unión Europea, maior será tamén o significado do desenvolvemento do PSE. O principio de que a democracia necesita partidos políticos non é só válido para cada país membro. Tamén é válido para a profundización da integración europea. Xa que logo redobrará o SPD súas esforzos por avanzar no proceso de entendemento da socialdemocracia europea sobre valores fundamentais, obxectivos, proxectos estratéxicos clave e temas políticos actuais. Só unha socialdemocracia europea sólida terá realmente a forza de crear e conservar unha Europa de paz, liberdade, benestar e xustiza social.Partido Socialdemócrata de Alemaña.
Documento para o Congreso en Nuremburgo, do 19 ao 23 de novembro de 2005

Sem comentários: